Algemene Voorwaarden

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen. Het te betalen bedrag wordt eind juni via automatische incasso geïnd.

Afmelden/restitutie
Als een deelnemer afziet van deelname moet dit gemeld worden bij het stafhoofd van de Intersport Voetbaldagen.

  • Bij NIET afmelden geldt dat er geen restitutie van € 50.00 zal plaatsvinden.
  • Bij afmelden voor aanvang van de Intersport Voetbaldagen zal er € 10.00 ingehouden worden voor administratiekosten en ontvangt men € 40.00 retour.
  • Als een deelnemer afziet van deelname na 1 dag aanwezig te zijn geweest bij de Intersport Voetbaldagen ontvangt men € 15.00 retour. 
  • Als een deelnemer afziet van deelname na 2 dagen aanwezig te zijn geweest bij de Intersport Voetbaldagen ontvangt men € 10.00 retour

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de Intersport Voetbaldagen, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Intersport Voetbaldagen en de organiserende vereniging hanteren. Een deelnemer die medewerkers van, of overige deelnemers aan de Intersport Voetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door de organisatie van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Intersport Voetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. Intersport Voetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Intersport Voetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Intersport Voetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Intersport Voetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Overmacht
Indien Intersport Voetbaldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Intersport Voetbaldagen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen: 

  • onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Intersport Voetbaldagen. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 60 deelnemers. Intersport Voetbaldagen dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen. 
  • afgelasting door weersomstandigheden. Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er geen enkel alternatief mogelijk is, zal er een restitutie van € 15.- plaatsvinden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog zeven dagen door de organiserende vereniging bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de vereniging gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Tijdens het evenement worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Intersport Voetbaldagen promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken.

Sponsoren